Pomiń menu

Istotą działań podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” jest wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek) i ich opiekunów.

W trakcie projektu, w dwóch lokalizacjach – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji Społecznych w Warszawie – funkcjonować będą inkubatory pomysłów (inkubatory innowacji społecznych), w których testowany będzie model inkubacji innowacji oparty o lokalną, sieciową współpracę międzysektorową.

W ramach trzech naborów do inkubatorów ok. 72 pomysły na innowacje otrzyma wsparcie (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w mikroskali. 33 z nich będą mogły otrzymać grant na przeprowadzenie testowego wdrożenia w wybranej lokalizacji, a 6 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania. Ze wsparcia inkubatora będę mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Oprócz wsparcia dla konkretnych potencjalnych innowacji w ramach projektu będziemy testować też sam model pracy „inkubacyjnej” z pomysłami mającymi odpowiedzieć na społeczne wyzwania.

Projekt zakłada także działania upowszechniające samą tematykę innowacyjnego podejścia do wyzwań społecznych, w tym:

  • tzw. innowacyjne szybkowary, czyli spotkania wprowadzające w temat poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych;
  • otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkania sieciujące dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji – zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać;
  • tzw. innowacyjne miksery, czyli spotkania organizowane w kilku miastach (poza Warszawą i Gdynią) dla osób zainteresowanych pracą nad poszukiwaniem nowych rozwiązań dla problemów społecznych, służące budowaniu lokalnych środowisk przyjaznych innowacjom.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 919 855,06 zł (w tym 2 753 131,34 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 68 265,77 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa).

logo-po-wer-efs