Return to site

Wyniki oceny Indywidualnych Specyfikacji Innowacji w 1. edycji inkubatora innowacji społecznych dla osób zależnych

 

 

W dniu 19 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji przyznającej granty na testowanie innowacji społecznych w projekcie „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", w trakcie którego wyłoniono pierwsze pomysły na innowacje społeczne, które uzyskają granty na pilotażowe wdrożenie.

Po lekturze i ocenie Indywidualnych Specyfikacji Innowacji przygotowanych przez zespoły pracujące w inkubatorze pomysłów w ramach 1. edycji, Komisja grantowa rekomendowała przyznanie grantów na testowanie prototypów innowacji 6 zespołom pracującym nad pomysłami innowacji w ramach inkubatora.

Są to (w kolejności alfabetycznej):

1. Czułość

2. Decydownik - Informatyczny System Wspomagania Decyzji

3. Jak?

4. Mistrzowie są wśród nas

5. Ogrody hortiterapeutyczne dla dorosłych i młodzieży na wózkach, hortiterapia dla dzieci z deficytami ruchowymi oraz intelektualnymi

6. Świat ciszy

Zgodnie z Rdz. IV pkt 27 Regulaminu drugiego naboru do inkubatora pomysłów (innowacji społecznych), od decyzji komisji rekrutacyjnej pomysłodawcom przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do Fundacji Stocznia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do inkubatora (decyduje data wpływu odwołania do Fundacji Stocznia), drogą elektroniczną na adres innowacje@stocznia.org.pl lub na piśmie na zamieszczonym poniżej formularzu. Odwołania są rozpatrywane przez organizatorów naboru w terminie 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania odwołania. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki odwoławcze.
Formularz odwołania

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly