Return to site

Wyniki oceny Wstępnych Planów Rozwoju Innowacji w 2. naborze do inkubatora innowacji

W dniu 24 lipca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej projekty innowacji społecznych po wstępnym okresie inkubacji w projekcie „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", w trakcie którego sformułowano rekomendacje do dalszej pracy w inkubatorze innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych dla projektów, które pracowały w nim w ramach 2. naboru.

Po lekturze i ocenie Wstępnych Planów Rozwoju Innowacji przygotowanych przez zespoły pracujące w inkubatorze, Komisja oceniająca rekomendowała do objęcia drugą fazą wsparcia w ramach drugiej edycji inkubatora 14 pomysłów.

Są to (w kolejności alfabetycznej):

 1. Liderzy wsparcia
 2. Mam nadmiar
 3. Na obiad od dziadków
 4. Odwiedziny
 5. Oswajanie dorosłości
 6. Relacja jako klucz do dobrego funkcjonowania w pracy
 7. Smaczne Babcie
 8. Teatr Alzheimerowski
 9. The village support
 10. Tyflograficzna interaktywna gra dla wszystkich, niewidomych i widzących
 11. W Labiryncie Dorosłości
 12. Wędrowny Klub Seniora
 13.  WisDORM
 14. Wspomagacz

Zgodnie z Rdz. IV pkt 20 Regulaminu drugiego naboru do inkubatora pomysłów (innowacji społecznych), od decyzji komisji rekrutacyjnej pomysłodawcom przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do Fundacji Stocznia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do inkubatora (decyduje data wpływu odwołania do Fundacji Stocznia), drogą elektroniczną na adres innowacje@stocznia.org.pl lub na piśmie na zamieszczonym poniżej formularzu. Odwołania są rozpatrywane przez organizatorów naboru w terminie 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania odwołania. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki odwoławcze.
Formularz odwołania

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly