Return to site

Wyniki rekrutacji w 2. naborze do inkubatora innowacji

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej i partnerstwa projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", w trakcie którego sformułowano ostateczne oceny pomysłów na innowacje zgłoszonych w 2. edycji naboru do naszego inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Komisja rekrutacyjna rekomendowała do objęcia wsparciem w ramach pierwszego cyklu pracy w tej edycji inkubatora 25 spośród 120 zgłoszonych pomysłów.
Są to (w kolejności alfabetycznej):
 

1. Brygada DAM RADĘ

2. CYBERPOKÓJ - wirtualna podróż na wyciągnięcie ręki

3. Friend good goats

4. Hostel ON

5. Liderzy wsparcia

6. Mam nadmiar

7. Na obiad do Dziadków

8. Odwiedziny

9. Oswajanie dorosłości 2017

10. O-TWORZYĆ ŚWIAT

11. Pomoce dydaktyczne - talerze zdrowia

12. Prototyp taniego, lekkiego wózka inwalidzkiego z rotorem nożnym

13. Relacja jako klucz do dobrego funkcjonowania w pracy

14. Równe szanse na miłość

15. Smaczne babcie

16. Teatr Alzheimerowski

17. The village support

18. Tyflograficzna interaktywna gra planszowa dla wszystkich, niewidomych i widzących

19. W Labiryncie Codzienności

20. Wędrowny Klub Seniora

21. WisDORM

22. Wspomagacz

23. Wytchnienie na Farmie Życia

24. Zorganizowanie miejsca krótkoterminowego pobytu w ośrodku wsparcia, zapewniającego wytchnienie rodzicom dorosłej, niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej

25. Życie seniora

Z autorami wszystkich zgłoszonych pomysłów, którzy brali udział w rozmowach rekrutacyjnych, skontaktujemy się jeszcze indywidualnie i przekażemy informacje o wynikach oceny drogą mejlową, a tym, którzy zostali wybrani do pacy w inkubatorze, przekażemy pierwsze informacje na temat szczegółów indywidualnego wsparcia w ramach inkubatora.

Zgodnie z Rdz. II pkt 13 Regulaminu drugiego naboru do inkubatora pomysłów (innowacji społecznych), od decyzji komisji rekrutacyjnej pomysłodawcom przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do Fundacji Stocznia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do inkubatora (decyduje data wpływu odwołania do Fundacji Stocznia), drogą elektroniczną na adres innowacje@stocznia.org.pl lub na piśmie na zamieszczonym poniżej formularzu. Odwołania są rozpatrywane przez organizatorów naboru w terminie 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania odwołania. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki odwoławcze.
Formularz odwołania

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly