• Inkubator pomysłów

  Jeśli masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie, które może pomóc osobom zależnym lub ich opiekunom, chcesz nad nim popracować i spróbować wcielić je w życie - zgłoś się do naszego inkubatora pomysłów!

  Zgłoszenie może złożyć pojedyncza osoba, grupa osób (zespół) lub instytucja/organizacja z dowolnego miejsca Polski.

  Zobacz, jakich pomysłów szukamy, jakie wsparcie w ich rozwijaniu oferujemy i jak można zgłosić do nas swój pomysł na innowację.
  Zapoznaj się też z regulaminem naszego przedsięwzięcia.

 • Jakich pomysłów szukaliśmy?

  • Szukaliśmy nowatorskich rozwiązań, które pomogą w podniesieniu jakości życia osób zależnych lub ich opiekunów.
   Przez osoby zależne rozumiemy wszystkie osoby, które z różnych powodów (przede wszystkim ze względu na wiek lub stan zdrowia) nie są w stanie funkcjonować w pełni samodzielnie i potrzebują stałej opieki, np.:
   - osoby z niepełnosprawnością sensoryczną lub niepełnosprawnością ruchową,
   - osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
   - osoby z zaburzeniami psychicznymi,
   - osoby, które stały się okresowo zależne z powodu choroby, urazu albo innych przyczyn (np. osoby z afazją, po udarach w trakcie terapii, z chorobą nowotworową),
   - osoby z chorobami otępiennymi,
   - osoby starsze/sędziwe niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.
    
  • W ostatnim naborze szukaliśmy szczególnie pomysłów z 6 tematów priorytetowych:
   - przeciwdziałanie osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki,
   - wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy niewielkich nakładach finansowych,
   - czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym,
   - rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku,
   - umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii,
   - budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych.
   Pobierz opis tematów priorytetowych dla trzeciego naboru do inkubatora oraz opisy przykładowych odbiorców, dla których poszukujemy innowacyjnych rozwiązań.
    
  • Pomysły mogły dotyczyć dowolnej sfery życia wybranej grupy osób lub wszystkich osób zależnych. Mogły być pomysłem na jakiś nowy produkt czy usługę albo na usprawnienie sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania.
   Pobierz szczegółowy opis obszarów tematycznych, których mogą dotyczyć innowacje.
    
  • Twój pomysł powinien mieć charakter "mikroinnowacji", czyli dać się zastosować na początek w niewielkiej skali, np. w jednej instytucji czy środowisku lokalnym, ale mieć też potencjał do replikowania i zastosowania w innych miejscach. Szukamy rozwiązań, które docelowo można będzie stosować w całym kraju (a może i poza nim), ale które nie wymagają np. zmian w ustawach.
    
  • Twój pomysł powinien być innowacją na skalę kraju - czyli nie może być np. próbą wprowadzenia w Twojej miejscowości rozwiązania, które ktoś stosuje już w innej polskiej gminie.

  W dookreśleniu pomysłu pomoże Ci poniższy zestaw czterech pytań, w oparciu o które możesz zdefiniować swoją koncepcję.

 • Jakie wsparcie oferujemy?

  Wsparcie w ramach inkubatora rozłożone jest na 3 etapy:

  • Wstępna faza inkubacji trwa ok. 3 miesięcy. Weźmie w niej udział ok. 24 pomysłów. Pod koniec tego etapu przygotujesz wstępny plan rozwoju swojej innowacji.
  • Druga faza inkubacji potrwa ok. 2 miesięcy. Przystąpi do niej ok. 12 pomysłów, wybranych w oparciu o ocenę wstępnych planów rozwoju innowacji. Na tym etapie dopracujesz prototyp swojego rozwiązania i zaplanujesz, jak będzie wyglądało jego testowanie. Wszystkie szczegóły (m.in. lokalizacja testów, budżet na testowanie) zawrzesz w indywidualnej specyfikacji innowacji, na podstawie której specjalna komisja zadecyduje o przyznaniu grantu na testowanie Twojego pomysłu.
  • Trzecia faza do testy prototypu innowacji, które potrwają ok. 6 miesięcy. Będziesz je realizować wykorzystując grant, według opracowanego przez Ciebie planu, przy wsparciu opiekuna innowacji i pod okiem ewaluatorów inkubatora.
   Innowacje, które przejdą pomyślnie testy i będą dawały największe szanse na upowszechnienie na szersza skalę, otrzymają dodatkowo wsparcie w dopracowaniu ostatecznej wersji rozwiązania i jego promocji wśród potencjalnych odbiorców, którzy mogą być zainteresowani jego wdrożeniem.

   

  Na różnych etapach obecności w inkubatorze, otrzymasz różne rodzaje wsparcia w pracy nad swoim pomysłem:

  Indywidualne wsparcie opiekuna innowacji

  Każdy pomysł, który znajdzie się w inkubatorze będzie miał swojego opiekuna, którzy będzie Ci towarzyszyć w pracy nad pomysłem. Pomoże Ci opracować plan pracy nad innowacją, dobrać odpowiednich doradców tematycznych i przygotować wstępny plan rozwoju innowacji, a na dalszym etapie - zaplanować testowanie Twojego pomysłu i opracować specyfikację innowacji, w oparciu o którą możesz uzyskać grant na testowanie swojego rozwiązania.

   

  Warsztaty tematyczne

  We wstępnej fazie inkubacji każdy pomysłodawca weźmie udział w serii warsztatów szkoleniowych dotyczących:

  • pracy projektowej i metodologii projektowania usług (service design),

  • prawa oraz kontekstu realizacji usług opiekuńczych dla osób zależnych,

  • specyfiki potrzeb osób zależnych,

  • tworzenia modeli biznesowych i promocji innowacji. 

  Konsultacje merytoryczne pomysłu

  W zależności od tego, czego będzie dotyczył Twój pomysł i jakie kompetencje będziesz miał w swoim zespole, a jakich będzie Ci brakowało, za pośrednictwem inkubatora będziesz mógł zasięgnąć rady doświadczonych doradców z różnych dziedzin, np. osób pracujących z daną grupą osób zależnych, specjalistów od rozwiązań prawnych, projektantów itd.

  Będziesz mógł także skorzystać ze wsparcia specjalistów-badaczy, którzy pomogą Ci poznać potrzeby potencjalnych odbiorców Twojej innowacji.

  Prezentacja pomysłu potencjalnym odbiorcom

  Gdy Twój pomysł przybierze już realny kształt, będziesz mieć okazję by zaprezentować go osobom, które mogłyby chcieć z niego skorzystać, m.in. samym osobom zależnym, przedstawicielom instytucji publicznych i organizacji pracujących z takimi osobami, potencjalnym inwestorom.

   

  Grant na testowanie prototypu

  Gdy opracujesz swój prototyp innowacji i zaplanujesz, jak można by go przetestować, możesz otrzymać grant (średnio ok. 40 000 zł) na sprawdzenie, jak Twój pomysł zadziała w praktyce. Z grantu można będzie pokryć wszystkie koszty związane z testowaniem pomysłu przez ok. 6 miesięcy.

 • Zgłoś się!

  3. nabór do Inkubatora pomysłów na innowacje trwał do 25 października 2017 r.

   

  Kto mógł się zgłosić w naborze do inkubatora?

   

  Osoby/instytucje/zespoły z pomysłem na innowację społeczną z całej Polski – gotowe pracować nad jej dopracowaniem i przetestowaniem.
  Aplikować do inkubatora mogą:

  - instytucje publiczne,

  - organizacje pozarządowe,

  - przedsiębiorstwa,

  - grup nieformalne,

  - osoby fizyczne.

   

  • Harmonogram trzeciego naboru do Inkubatora pomysłów

   Zgłaszanie pomysłów na innowacje

   - do 25 października 2017

   Rozmowy z autorami pomysłów

   - 13-20 listopada 2017

   Wyłonienie pomysłów, które trafią do inkubatora

   - do 27 listopada 2017

   Wstępna faza inkubacji i praca nad planami rozwoju innowacji

   – do 28 lutego 2018

   Druga faza inkubacji i praca nad planami testów innowacji

   – do 31 maja 2018

   Przyznanie grantów na testowanie prototypów innowacji

   – do końca czerwca 2018

   Testowanie innowacji i wybór rozwiązań do upowszechniania

   – do końca lutego 2019

  • Przebieg wsparcia w ramach Inkubatorów pomysłów

   1. edycja inkubatora

   W ramach tej edycji inkubatora odbyły się następujące formy wsparcia dla innowatorów:

   • Warsztaty pracy projektowej i service design w dniach 17.12.2016 i 9.01.2017 w Warszawie oraz 8.12.2016 w Gdyni
   • Warsztaty nt. prawa i kontekstu realizacji usług opiekuńczych w dniach 12.12.2016 w Gdyni oraz 19.01, 20.02 i 27.02.2017 w Warszawie
   • Warsztaty dot.  specyfiki potrzeb osób zależnych w dn. 24.02.2017 w Gdyni
   • Warsztaty nt. modelowania biznesowego w dn. 12.04.2017 w Gdyni
   • Spotkanie sieciujące innowatorów z Gdyni i Warszawy w dniu 28.01.2017 w Warszawie
   • Warsztaty opracowywania budżetów i rozliczeń grantów w dn. 31.05.2017 w godz. 10.30-16.30 w Warszawie w siedzibie Fundacji Stocznia (Plac Zamkowy 10).

   2. edycja inkubatora

   W ramach tej edycji inkubatora planowane są następujące grupowe formy wsparcia dla innowatorów:

   • Warsztaty pracy projektowej i service design:
    - 19 maja, godz. 10-16 oraz 8 czerwca 2017, godz. 10-16, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Pracownia LIS, Al. Zwycięstwa 96/98;
    - 31 maja oraz 27 czerwca 2017, godz. 10.30-16.30, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa.
   • Warsztaty nt. prawa i kontekstu realizacji usług opiekuńczych w dniach 24 czerwca i 26 czerwca godz. 11-14, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa.
   • Spotkanie sieciujące innowatorów z Gdyni i Warszawy w dniu 9.05.2017 w godz. 11-16 w Warszawie  w Marzycielach i Rzemieślnikach (ul. Bracka 25, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy).
   • Warsztaty opracowywania budżetów i rozliczeń grantów w dn. 6.09.2017 w godz. 11.00-17.00 w Warszawie w Marzycielach i Rzemieślnikach (ul. Bracka 25, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy).
   • Warsztaty nt. modelowania biznesowego w dn. 15.09.2017 w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni
   • Panel ekspertów w dn. 21.09.2017 w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni

   3. edycja inkubatora

   W ramach tej edycji inkubatora planowane są następujące formy wsparcia potencjalnych uczestników Inkubatora:

    

   • Innowacyjny Mikser w dniu 20.09.2017 w godz. 9.30-15.30 przy ul. Kolejowej 12 (I piętro) w Rzeszowie
   • Innowacyjny Mikser w dniu 21.09.2017 w godz. 10.00-16.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, ul. Żeromskiego 36
   • Spotkanie sieciujące środowisko pomocy społecznej w Poznaniu w dn. 25.09.2017 w godz. 10-16 w Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24
   • Innowacyjny Szybkowar w dn. 2-3.10.2017 w godz. 11.00-17.00 (2.10) i 9.00-15.00 (3.10) w Warszawie w Marzycielach i Rzemieślnikach (ul. Bracka 25, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy).
   • Innowacyjny Mikser w dniu 3.10.2017 w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni
   • Innowacyjny Mikser w dniu 6.10.2017 w godz. 10.00-16.00 w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi, ul. Krzemieniecka 2a
  All Posts
  ×