Pomiń menu

Za nami trzy edycje Inkubatora pomysłów. Jakich pomysłów szukaliśmy?

Szukaliśmy nowatorskich rozwiązań, które pomogą w podniesieniu jakości życia osób zależnych lub ich opiekunów.

Przez osoby zależne rozumiemy wszystkie osoby, które z różnych powodów (przede wszystkim ze względu na wiek lub stan zdrowia) nie są w stanie funkcjonować w pełni samodzielnie i potrzebują stałej opieki, np.:

  • osoby z niepełnosprawnością sensoryczną lub niepełnosprawnością ruchową,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby, które stały się okresowo zależne z powodu choroby, urazu albo innych przyczyn (np. osoby z afazją, po udarach w trakcie terapii, z chorobą nowotworową),
  • osoby z chorobami otępiennymi,
  • osoby starsze/sędziwe, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.

Pomysły, których szukaliśmy, miały mieć charakter „mikroinnowacji”, czyli dać się zastosować na początek w niewielkiej skali, np. w jednej instytucji czy środowisku lokalnym, ale mieć też potencjał do replikowania i zastosowania w innych miejscach. Szukaliśmy rozwiązań, które docelowo można będzie stosować w całym kraju (a może i poza nim), ale które nie wymagałyby np. zmian w ustawach.

Pomysły miały też być innowacją na skalę kraju – czyli nie mogły być np. próbą wprowadzenia w jednej miejscowości rozwiązania, które ktoś stosował już w innej polskiej gminie.